كوئل بي ام و

كوئل بي ام و كوئل در موتور خودروها وظيفه برق رساني را دارد و برق را از سيم كشي گرفته و به سر شمعها ميرساند كوئل bmw بايد حتما اصلي باشد در غير اينصورت برق به خوبي به شمعهاي خودرو نميرسد و عملكرد ماشين مختل ميشود.   كوئل بي ام و