صافي گيربكس يا كارتل گيربكس bmw

صافي گيربكس يا كارتل گيربكس bmw   صافي گيربكس يا كارتل گيربكس bmw گيربكسهاي بي ام و در دو مدل هستند گيربكس zf و گيربكس gm در گيربكسهاي zf bmw صافي گيربكس داخل كارتل گيربكس جا گرفته       صافي گيربكس يا كارتل گيربكس bmw