شير اكسپشن ولو اوابراتور بي ام و

شير اكسپشن ولو اوابراتور بي ام و   هر ماشيني كه كولر دارد مجموعه اي از شيرهاي فشار و اوابراتور و سنسور و كلي تجهيزات خنك كنندگي ديگر دارد يكي از اين قطعات اكسپشن ولو ميباشد كه سر لوله اوابراتور بي ام و قرار ميگيرد و در صورت خرابي بايد تعويض گردد.   شير اكسپشن […]